Algemene Voorwaarden

 

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden december 2011

 

Artikel 1. Definities

 

 

Dienstverlener: Equiscan, gevestigd te Liesdreef 33 Breda.

Diensten:- Thermografisch onderzoek bij paard en hond.

               - Het geven van informatie avonden en clinics.   

Klant: De wederpartij voor wie de diensten worden uitgevoerd.

Opdracht: Een overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door de klant, diensten worden verleend door Equiscan.

 

 

 2. Toepasselijkheid

 

 

2.1. Op alle overeenkomsten tussen Equiscan enerzijds en de klant anderzijds, zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden, uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2.2. Acceptatie van een overeenkomst houdt in dat de klant de toepassing van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.

 

Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

 

3.1. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Equiscan zijn bevestigd.

3.2. In geval van afwijking op één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

3.3. Indien Equiscan één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken klant hieraan geen rechten ontlenen evenals rechten voor de toekomst. Daarbij heeft zowel de klant alsmede Equiscan alsnog het recht op de directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 4. Omvang van de dienstverlening

 

4.1. De dienstverlening die Equiscan aan de klant zal leveren omvat één of meerdere van bovenstaande diensten, zoals mondeling of schriftelijk overeengekomen.

4.2. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zullen de geboekte uren en reiskosten vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden.

4.3. Equiscan stelt geen definitieve diagnoses en iedere vorm van complementaire behandeling is op geen enkele manier een vervanging voor de zorg van een dierenarts.

 

Artikel 5. Annulering

 

5.1. Annulering van éénmalige opdrachten dient uiterlijk 48 uur voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.

5.2. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Equiscan gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, met daarbij het recht op de betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten.

 

Artikel 6. Verantwoordelijkheden klant

 

6.1. Bij behandelingen zal de klant voor een geschikte overdekte ruimte zorgdragen om de behandelingen uit te kunnen voeren.

6.2. Bij de behandeling zal de klant aanwezig zijn om te assisteren. Bij verdere behandelingen zal dit in overleg geregeld worden.

6.3. De klant dient er voor te zorgen dat het paard droog en schoon is voor aanvang van de behandeling.

6.4. Bij informatieavonden, workshops of clinics zal de klant aanwezig zijn.

 

Artikel 7. Tarieven

 

7.1. De diensten en reiskosten zullen tegen de mondeling of schriftelijk overeengekomen tarieven worden geleverd.

7.2. Vanaf het vestigingsadres van equiscan is een reiskostenvergoeding verschuldigd.

 

Artikel 8. Facturering en betaling

 

8.1. De betaling kan contant of via factuur voldaan worden.

8.2. Tenzij anders is overeengekomen, dient de klant binnen 14 dagen na factuurdatum (zonder enig beroep op verrekening) aan

Equiscan te betalen.

8.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant in verzuim. De klant is met ingang van die datum over het openstaande bedrag de

wettelijke rente verschuldigd.

8.4. Er is geen mogelijkheid tot terugvorderen van het betaalde bedrag.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 

9.1. Alle diensten van Equiscan geschieden op basis van het eigen risico van de klant. Equiscan is voor geen enkele vorm van schade

aansprakelijk.

9.2. Equiscan is niet aansprakelijk voor het handelen van klanten, bezoekers van informatieavonden of clinics en de daaruit vloeiende

gevolgen.

 

 

 

 

Share
zijkantfoto.jpg

Zoek binnen de site